Головна сторінка
Контактна інформація:

58000, Україна, м.Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 5,

4 поверх.

 

тел./факс: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

          Люстрація 

              Слайди

ЗН-1 Основи теорії та історії державного будівництва в Україні.

1. Зародження української державності: Київська Русь, Галицько-Волинське князівство.
2. Гетьманська держава ХVІІ-ХVІІІ ст.
3. Українська Народна Республіка та Західно-Українська Народна Республіка.
4. Українська держава (1918р.).
5. УРСР та її місце в історії України.
6. Відновлення української державності у 1991 р., її легітимність та міжнародне визнання.
7. Поняття держави та її головні ознаки.
8.  Демократичні та авторитарні держави: порівняльний аналіз.
9. Сучасні теорії походження держави.
10. Особливості історичного розвитку України щодо умов розбудови власної держави.
11. Проблема полонізації української аристократії.
12. Козацька державність як яскравий прояв здатності українського народу до власної державної самоорганізації.
13. Історична обумовленість набуття Україною державної самостійності на початку 90-х років.
14.  Сучасна українська держава с точки зору історичного досвіду боротьби за суверенітет.

 

ЗН-2 Територіальна організація влади в Україні.
1.Територіальна організація влади як система.
2. Адміністративно-територіальний устрій України.
3. Централізація та децентралізація територіальної організації влади.
4. Моделі територіальної організації влади.
5. Регіональне управління та місцеве самоврядування в територіальній організації влади.
6. Правовий статус та компетенція місцевих державних адміністрацій.
7. Відносини місцевих держадміністрацій з іншими органами влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.
8. Муніципальна реформа в Україні та її зв'язок з адміністративною реформою.
9. Принципи та методи регіонального управління.
10. Стратегічне планування у системі регіонального управління.
11. Система управління комунальною власністю.
12. Повноваження місцевих рад у сфері фінансів.
13.Методи бюджетного регулювання доходів місцевого самоврядування.
14. Міжнародні правові стандарти щодо територіальної організації влади.
15. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування. Європейська хартія про місцеве самоврядування.
 16. Типологія регіонів: європейський досвід.

 

ЗН-3 Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем.
1.Система: сучасне розуміння поняття та його генеза.
2.    Структурна детермінованість системи.
3. Основні категорії системного підходу.
4. Принципи функціонування систем.
5. Характерні ознаки соціально-економічних систем
6.  Поняття організації, як різновиду системи. Статика та динаміка організації.
7. Управління і самоуправління в функціонуванні соціально-економічних систем.
8. Системна методологія у визначенні типів організаційної структури управління і поділу управлінської праці.
9. Менеджмент, як діяльність, пов'язана з управлінням соціально-економічними системами.
10. Використання елементів системного підходу при здійсненні управлінських функцій: визначення меж систем
11. Планування в умовах зміни цілей управління та середовищаю.
12. Прогнозування наслідків розвитку соціально-економічних систем.
13. Місце системного підходу в державному управлінні і державній службі.

 

ЗН-4 Державне управління і державна служба.
1. Управління як суспільне явище.
2. Специфіка державного управління.
3. Основні характеристики держави.
4. Поняття та суспільні функції держави.
5. Державна політика і громадянське суспільство.
6. Природа і структура обєктивних умов державного управління.
7. Обєктивна детермінація державного управління.
8. Організованість суб’єктивного фактора та державне управління.
9. Поняття і види функцій державного управління.
10. Організація державного органу.
11. Поняття та види принципів державного управління.
12. Предмет і метод правового регулювання державного управління.
13. Форми правового регулювання державного управління та державної служби.
14. Структура правового регулювання державного управління.
15. Механізм прийняття управлінських рішень.
16. Система iнформацiї та діловодства в органах державної влади.
17. Культура поведінки державного службовця.
18. Інститут Президента України та державне управління.
19. Kабiнет Miнiстрiв (Уряд) України як вищий орган виконавчої влади.
20. Види органів державного управління та їх компетенція
21. Miсцевi державні адмiнiстрацiї в Україні: структура та компетенція.
22. Взаємодія державної виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.

 

ЗН-6 Державне регулювання економіки.
1. Моделі соціально-економічного розвитку суспільства у перехідному періоді.
2. Плюси і мінуси моделей розвитку економіки в перехідний період.
3. Національні чинники соціально-економічного розвитку суспільства.
4. Інституційні сектори розвитку економіки України.
5. Заходи щодо реалізації Послання Президента країни до Верховної Ради України на регіональному рівні.
6. Концепції регіональної економічної політики в Україні: зміст і відмінності.
7. Економічний потенціал області та його використання.
8. Хід економічних реформ в області.
9. Виконання програм економічного і соціального розвитку регіону.
10. Організаційні форми територіального управління соціально-економічним   розвитком.
11. Регіональне управління природокористуванням.
12. Шляхи узгодження діяльності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в територіальному управлінні.
13. Інноваційний розвиток економіки: сутність, класифікація та вплив на динаміку і якість зростання.
14. Глобальні зміни в світовій економіці і їх вплив на інноваційні процеси.
15. Інноваційна діяльність і її вплив на економічний розвиток.
16. Інноваційна діяльність в перехідній економіці України.
17. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю та шляхи його вдосконалення.
18. Перспективи розвитку інноваційної сфери в Чернівецькій області.
19. Глобалізація і питання національної безпеки.
20. Постіндустріальна трансформація світової економіки і її вплив на національні економіки.
21. Глобальна перспектива міжнародної економічної інтеграції: позитиви, протиріччя, негативи.
22. Економічна роль держави і державної економічної політики в умовах глобалізації.
23. Глобалізація і стратегія узгодження економічних і соціальних аспектів розвитку.
24. Індустрія масової комунікації та інформаційна безпека як фактор соціально-економічного розвитку.
25. Глобальні трансформації і системна еколого-економічна інтеграція.

 

ЗН-7 Політологія. Гуманітарна та  соціальна політика в Україні.
І. Політологія.
1.Пріоритети внутрішньої політики сучасної української держави.
2. Методи вирішення внутрішньополітичних завдань у сучасній Україні.
3. Формування правової та соціальної держави в Україні.
4. Взаємодія внутрішньої та зовнішньої політики України на сучасному етапі.
5. Українсько-російські відносини.
6. Україна в СНД та ГУУАМ.
7. Європейський вибір України.
8. Визначення та структура національної безпеки України.
9. Воєнні та невоєнні фактори національної безпеки.
10. Концепція національної безпеки України.
11. Конституційний уcтрій та складові елементи політичної системи України.
12. Політична система та становлення ринкової економіки.
13. Можливості саморегуляції політичної системи України.
14. Становлення політичних партій в Україні.
15. Основні напрями диференціації політичних партій в Україні.
16. Розвиток співпраці України з Європейським Союзом.
17. Україна в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
18. Україна та регіональна інтеграція в Центральній та Південно-Східній Європі.
19. Україна та програма «Партнерство заради миру».
20. Перспективи європейської інтеграції України.
ІІ. Гуманітарна та соціальна політика.
1. Конституція України про права громадян у сфері соціального забезпечення.
2. Конституційні основи соціальної роботи.
3. Основні напрями соціальної політики на 2010-2015 роки.
4. Тенденція розвитку соціальної політики.
5. Світові моделі соціальної політики.
6. Соціальне партнерство: сутність та напрями.
7. Напрямки реформування системи соціального страхування.
8. Кадрова політика держави та соціальна політика.
9. Джерела фінансового забезпечення та політика держави з цього питання.
10. Основні положення та напрями застосування законодавчих актів в соціальній роботі.
11. Основи законодавства про працю.
12. Різновиди допомог та форми соціального забезпечення.
13. Пільги, права та гарантії прав громадян.
14. Різновиди юридичних дій в сфері соціальної роботи.
15. Призначення пенсій за віком та по інвалідності.
16. Види соціальних пенсій.
17. Правовий статус малозабезпечених та безробітних.
18. Різновиди допомоги малозабезпеченим і безробітним.
19. Соціальні служби та соціальна допомога.
20. Організації та установи, що ведуть соціальну роботу з малозабезпеченими та безробітними.

 

ФН–1 Соціальні та психологічні аспекти державного управління.
1.Функції менеджменту планування.
2.Управлінське рішення, його характерні особливості.
3.Етапи повного циклу прийняття рішень в державному управлінні.
4. Вибір рішення з урахуванням державних та відомчих інтересів.
4. Технологія процедури прийняття рішень.
5. Сутність мотивації в системі державного управління.
6. Ієрархія потреб за Маслоу.
7. Процесуальні теорії мотивації.
8. Теорії очікувань та справедливості.
9. Сутність і елементи управлінського контролю.
10. Попередження виникнення кризових ситуацій.
11. Використання аналізу результатів контролю для корегування дій.
12. Засоби для реалізації владних відносин.
13. Характеристика типів влади.
14. Теорії лідерства.
15. Психологічні аспекти лідерства.
16.  Особисті якості керівника та способи їх удосконалення.
17.  Загальні принципи ефективного керівництва та їх застосування на державній службі.
18. Комунікаційний процес в системі державного управління.
19. Комунікації в підрозділах органу влади, між підрозділами і керівництвом.
20. Комунікації керівника для реалізації своєї ролі в інформаційному обміні, процесі прийняття рішень.
21.  Комунікаційні бар'єри, перешкоди, зумовлені сприйняттям, поганим зворотнім зв'язком.
22. Ділове спілкування на державній службі.
23. Природа і причини конфлікту.
24. Управління конфліктною ситуацією

 

ФН-2 Організація діяльності державного службовця.

1. Організація робочого місця державного службовця.
2. Культура робочого місця та культура праці державного службовця.
3. Підвищення ефективності розумової праці шляхом самовиховання.
4. Робочий режим праці та відпочинку при роботі з комп»ютером.
5. Ведення діловодства в органах державної виконавчої влади.
6. Правила оформлення службових документів.
7. Інформаційно змістові вимоги ділового стилю.

  Copyright © 2008-2020,
  ЧРЦППК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA