Головна сторінка
2Умови вступу


ПОРЯДОК
прийому на навчання за освітньо-професійною
програмою підготовки магістрів за спеціальністю 
"Державна служба" галузі знань "Державне управління" 
та працевлаштування випускників
 

     1. Цей  Порядок визначає умови і механізм прийому на навчання
за  освітньо-професійною   програмою   підготовки   магістрів   за
спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління"
(далі - навчання) та працевлаштування випускників.

     2. Цей Порядок не застосовується у разі прийому  на  навчання
до  Національної  академії  державного управління при Президентові
України.

     3. На слухачів,  які навчаються за державним замовленням,  та
випускників    не   поширюється   дія   Порядку   працевлаштування
випускників   вищих   навчальних   закладів,    підготовка    яких
здійснювалась  за державним замовленням,  затвердженого постановою
Кабінету   Міністрів   України   від   22   серпня  1996 р.  N 992
( 992-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460).

     4. Навчання  здійснюють вищі навчальні заклади,  відібрані на
конкурсній основі у порядку, затвердженому Головдержслужбою, та на
підставі ліцензії на освітню діяльність.

     5. Строк  навчання за денною формою становить 12 місяців,  за
заочною, вечірньою та заочно-дистанційною - 22 місяці.

     6. Органи державної влади та органи місцевого  самоврядування
подають  Головдержслужбі  обґрунтовані  пропозиції щодо визначення
потреби в підготовці магістрів за державним замовленням.

     7. Навчання здійснюється  відповідно  до  навчальних  планів,
розроблених   вищим   навчальним  закладом  на  основі  галузевого
стандарту вищої  освіти  і  погоджених  з  Головдержслужбою  перед
початком навчального року.

     8. Відкриття  нової  спеціалізації за спеціальністю "Державна
служба" галузі знань "Державне управління" здійснюється відповідно
до   встановленого   законодавством   порядку  та  погоджується  з
Головдержслужбою.

     9. На навчання приймаються особи,  які направляються  органом
державної  влади  чи  органом  місцевого  самоврядування  (далі  -
особи),  на конкурсній основі,  крім тих, що зазначені у пункті 11
цього  Порядку.  Направлення до вищого навчального закладу органів
державної влади чи органів місцевого  самоврядування  оформлюється
згідно з додатком 1.

     10. На  навчання  за державним замовленням приймаються особи,
які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи
органах місцевого самоврядування,  мають стаж державної служби або
служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік,  не
досягли 45 років на момент подання документів.

     11. На  навчання  за  державним  замовленням  поза  конкурсом
приймаються у межах 5 відсотків плану  прийому  за  кожною  формою
навчання  особи,  які відповідають вимогам,  визначеним пунктом 10
цього  Порядку,  та  стали  переможцями  і  лауреатами   щорічного
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

     12. Особи,  які  відповідають вимогам,  визначеним пунктом 10
цього Порядку,  успішно склали вступні екзамени, але не пройшли за
конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.

     13. На  навчання  за  державним  замовленням  не  приймаються
особи,  які раніше навчалися за державним замовленням  і  отримали
диплом   магістра   за   спеціальностями   галузі  знань "Державне
управління",  та особи,  щодо яких  існують  встановлені  законами
обмеження,  пов'язані  з  прийняттям на державну службу,  службу в
органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

     14. До заяви про  вступ  до  вищого  навчального  закладу  на
навчання  додаються  особова  картка форми П-2 ДС,  автобіографія,
медична  довідка  за  формою  N  086-у,  шість фотокарток розміром
3 x 4  сантиметри,  направлення  до вищого навчального закладу,  а
також копії диплома про повну вищу освіту  та  додатка  до  нього,
трудової   книжки  та  довідки  про  присвоєння  ідентифікаційного
номера,  засвідчені в установленому порядку. Паспорт та військовий
квиток подаються особисто.

     15. Приймання  документів  та  вступні  екзамени  проводяться
щороку в квітні - липні.

     16. Конкурсний  відбір  осіб  на  навчання  здійснюється   за
результатами  вступних  екзаменів  з основ держави і права,  основ
економіки  та  співбесіди  з  питань,  що  стосуються   державного
управління.

     17. Програма    вступних    екзаменів   розробляється   вищим
навчальним закладом.

     18. Вступні екзамени складаються державною мовою.

     19. Апеляції за  результатами  вступних  екзаменів  розглядає
комісія,  до  складу  якої включається представник територіального
органу  Головдержслужби.  Склад  апеляційної  комісії   затверджує
ректор    вищого    навчального    закладу    за   погодженням   з
Головдержслужбою.

     20. Прийом осіб на навчання здійснює приймальна  комісія,  до
складу   якої   включаються  представники  територіального  органу
Головдержслужби,  інших  органів  державної   влади   та   органів
місцевого  самоврядування  (за  згодою),  провідні фахівці у сфері
державного   управління,   а   також   представники    громадських
організацій (за згодою).

     21. Рішення  про  зарахування  осіб  на  навчання як слухачів
приймає за  результатами  вступних  екзаменів  приймальна  комісія
вищого  навчального  закладу  за  погодженням  з Головдержслужбою.
Рішення  приймальної  комісії   затверджується   ректором   вищого
навчального закладу.

     22. Зарахування  слухачів  на  навчання проводиться щороку до
1 серпня, про що приймальна комісія їх письмово повідомляє.

     23. У разі зарахування на навчання за денною формою державний
службовець    або    посадова   особа   місцевого   самоврядування
звільняється із займаної посади відповідно до  статті  38  Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ).

     24. На  час  навчання  державного службовця,  посадової особи
місцевого самоврядування за державним замовленням за денною формою
їх   посади   можуть  займатись  іншими  особами  лише  на  умовах
строкового трудового договору.

     25. У  разі  зарахування  осіб  на  навчання   за   державним
замовленням  укладається  у  місячний  строк  договір  між органом
державної  влади  чи  органом  місцевого   самоврядування,   вищим
навчальним  закладом  та  слухачем  (далі - тристоронній договір).
Примірний тристоронній договір за денною формою навчання  наведено
у додатку 2,  а за заочною,  вечірньою, заочно-дистанційною формою
навчання - у додатку 3.

     26. Час навчання за денною формою та відпустки,  що надається
згідно  з  пунктом 48 цього Порядку,  зараховується випускникам до
загального трудового стажу,  а також до  стажу  державної  служби,
служби  в  органах  місцевого  самоврядування у разі,  коли вони у
місячний строк після закінчення навчання  та  відпустки  розпочали
роботу  у  відповідному  органі  або  вступили  до  аспірантури чи
докторантури з наукової галузі "Державне управління" на навчання з
відривом від виробництва.

     27. Навчання починається щороку з 1 жовтня.

     28. Слухачі,   які   навчаються   за  заочною,  вечірньою  та
заочно-дистанційною  формою,   перед   кожною    сесією    подають
довідку-підтвердження про   перебування  на  державній  службі  чи
службі в органах місцевого самоврядування.

     29. Переведення  слухачів,  які   навчаються   за   державним
замовленням,  з  одного вищого навчального закладу до іншого або з
однієї  спеціалізації  чи  форми  навчання  на  іншу  здійснюється
відповідно  наказами  ректорів  обох вищих навчальних закладів або
наказом ректора за  умови  наявності  вакантних  місць  державного
замовлення  у  межах  ліцензованого  обсягу  та  за  погодженням з
Головдержслужбою.

     30. Слухачі,  які  навчаються  на   контрактній   основі   та
відповідають вимогам,  визначеним пунктом 10 цього Порядку, можуть
бути переведені на конкурсній  основі  на  навчання  за  державним
замовленням   за   умови   наявності  вакантних  місць  державного
замовлення у  межах  ліцензованого  обсягу  та  за  погодженням  з
Головдержслужбою.

     31. На час навчання за державним замовленням за денною формою
слухачам встановлюється стипендія у розмірі  середньої  заробітної
плати  за  останнім  місцем  роботи  згідно  з Порядком обчислення
середньої  заробітної  плати,  затвердженим  постановою   Кабінету
Міністрів  України  від   8   лютого  1995  р.  N 100 ( 100-95-п )
(ЗП України,  1995 р.,  N 4, ст. 111), - із змінами до неї, але не
більш    як   1,5   посадового   окладу   провідного   спеціаліста
міністерства,  встановленого згідно з  додатком  13  до  постанови
Кабінету   Міністрів   України   від  9  березня  2006  р.  N  268
( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов  оплати  праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України,  2006 р., N 10,
ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455) та постановою Кабінету Міністрів
України від 6 лютого 2008 р.  N 34 (  34-2008-п  )  "Про  внесення
зміни  до  деяких  постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 10, ст. 240).

     32. У разі зміни в установленому порядку умов оплати праці та
розміру   посадового   окладу  відповідних  категорій  працівників
установлений розмір стипендії перераховується в межах видатків  на
оплату стипендіального забезпечення, затверджених у кошторисах.

     33. За  слухачами,  які  зараховані  на  навчання  до  вищого
навчального закладу в  2008  році  та  на  момент  зарахування  на
навчання  за  денною  формою  не перебували на державній службі чи
службі в  органах  місцевого  самоврядування  (випускниками  вищих
навчальних  закладів  та  особами,  які  зараховані  до  кадрового
резерву для прийняття на державну службу),  зберігається стипендія
у розмірі, раніше установленому згідно з наказами ректора.

     34. Слухачі,   які   навчаються   за  заочною,  вечірньою  та
заочно-дистанційною формою,  користуються пільгами,  передбаченими
для  студентів  вищих  навчальних  закладів,  які  навчаються  без
відриву від виробництва.

     35. На час навчання іногороднім слухачам  надаються  місця  у
гуртожитку.

     36. Слухачі після завершення навчання відраховуються з вищого
навчального закладу згідно з наказом ректора.

     37. Слухач може бути достроково відрахований:

     1) за власним бажанням;

     2) за станом здоров'я на підставі медичного висновку;

     3) за невиконання навчального плану;

     4) за  порушення  правил   внутрішнього   розпорядку   вищого
навчального закладу;

     5) якщо  він зарахований на навчання за державним замовленням
і без поважних причин не приступив  до  занять  протягом  10  днів
після їх початку;

     6) за   невиконання  зобов'язань,  передбачених  тристороннім
договором;

     7) якщо  навчався  за  державним  замовленням   за   заочною,
вечірньою чи заочно-дистанційною формою та припинив перебування на
державній службі або службі  в  органах  місцевого  самоврядування
(крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1
частини  першої  статті  40  Кодексу  законів  про  працю України)
( 322-08 );

     8) якщо  в  процесі  навчання  виникли обставини,  за яких на
слухача   поширюються   встановлені   законодавством    обмеження,
пов'язані  з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах
державної влади чи органах місцевого самоврядування.

     Дострокове відрахування слухача,  який навчався за  державним
замовленням, погоджується з Головдержслужбою.

     38. У разі дострокового відрахування слухачів, які зараховані
на навчання за державним замовленням та  без  поважних  причин  не
приступили   до   занять   протягом  10  днів  після  їх  початку,
проводиться  протягом  10  наступних  днів  додаткове  зарахування
слухачів  на  звільнені  місця  за погодженням з Головдержслужбою.
Зараховуються особи,  які склали вступні екзамени,  але не пройшли
за конкурсом.

     39. Слухачі,   які  навчалися  за  державним  замовленням  за
заочною,  вечірньою  чи  заочно-дистанційною   формою,   припинили
перебування  на  державній  службі  або службі в органах місцевого
самоврядування  і  достроково  відраховані  з  вищого  навчального
закладу, можуть продовжити навчання на контрактній основі.

     У разі  повернення  на  державну  службу  чи службу в органах
місцевого  самоврядування  зазначені  слухачі   мають   право   на
поновлення  на  навчанні за державним замовленням за погодженням з
Головдержслужбою та за умови наявності вакантних місць  державного
замовлення  у  межах  ліцензованого  обсягу і повторного укладення
тристороннього договору.

     40. У разі припинення навчання з поважної причини слухач може
бути  поновлений  на навчанні за державним замовленням за рішенням
ректора,  погодженим з Головдержслужбою,  та  за  умови  наявності
вакантних місць державного замовлення у межах ліцензованого обсягу
і повторного укладення тристороннього договору.

     41. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування у
10-денний  строк  з дня звільнення з державної служби або служби в
органах  місцевого  самоврядування  слухача,  який  навчається  за
державним замовленням за заочною, вечірньою чи заочно-дистанційною
формою,  інформує про це вищий навчальний заклад та територіальний
орган Головдержслужби.

     42. Слухачі,  які  навчаються  за  денною  формою,  проходять
стажування  в  органах  державної  влади  чи   органах   місцевого
самоврядування,  що  направляли  їх  на  навчання,  з  урахуванням
напрямів досліджень за тематикою дипломних магістерських робіт.

     43. Державна екзаменаційна  комісія,  яка  утворюється  вищим
навчальним закладом, приймає державні екзамени та проводить захист
дипломних магістерських робіт.  До складу державної екзаменаційної
комісії    включаються    представники    територіальних   органів
Головдержслужби,  інших  органів  державної   влади   та   органів
місцевого  самоврядування  (за  згодою),  провідні фахівці в сфері
державного управління та науково-педагогічні працівники, які мають
науковий ступінь у галузі знань "Державне управління".

     44. Вищий   навчальний  заклад  погоджує  тематику  дипломних
магістерських   робіт   з   відповідним   територіальним   органом
Головдержслужби та надсилає їх перелік до Головдержслужби.  Слухач
погоджує  тематику  дипломної  магістерської  роботи   з   органом
державної  влади  чи  органом  місцевого  самоврядування,  з  яким
укладено тристоронній договір.

     45. Слухачам,  які виконали навчальний план, склали державний
екзамен  та  захистили  дипломну  магістерську  роботу,  видається
диплом,  що підтверджує здобуття кваліфікації  магістра  державної
служби.

     46. Диплом магістра з відзнакою видається слухачам, які мають
оцінку "відмінно" не  менш  як  з  75  відсотків  усіх  навчальних
дисциплін  (модулів)  та оцінку "добре" з решти предметів,  склали
державний екзамен та  захистили  дипломну  магістерську  роботу  з
оцінкою "відмінно".

     47. У  разі  коли  слухач  не  склав державний екзамен або не
захистив дипломну магістерську роботу з поважної причини, він може
отримати  дозвіл ректора на повторне складення державного екзамену
та захист дипломної магістерської роботи в наступному  навчальному
році.

     48. Випускникам,  які  навчалися  за державним замовленням за
денною формою та отримали диплом магістра,  надається відпустка на
30 календарних днів і виплачується місячна стипендія.

     49. Випускники,  які  навчалися  за  державним замовленням за
денною формою,  зобов'язані прибути на роботу в строк і за місцем,
що  встановлені  тристороннім  договором,  відпрацювати  в  органі
державної влади чи  органі  місцевого  самоврядування  або  за  їх
згодою  та  за  погодженням  з  Головдержслужбою  в  іншому органі
державної влади чи органі  місцевого  самоврядування  не  менш  як
п'ять років.

     50. Випускник може не відпрацьовувати за направленням у разі,
коли він:

     вступив у поточному році на навчання за державним замовленням
за  денною формою до аспірантури чи докторантури з наукової галузі
"Державне  управління"  за  рекомендацією   вченої   ради   вищого
навчального  закладу,  де  він  навчався  за  програмою підготовки
магістрів;

     розпочав займатися протягом одного  місяця  після  закінчення
навчання  та відпустки науково-педагогічною чи науковою діяльністю
в сфері державного управління.

     51. Дата  прибуття  випускника  на  роботу  за   направленням
переноситься  на  період  складення вступних екзаменів і вирішення
питання щодо його  зарахування  до  аспірантури  чи  докторантури.
Вищий навчальний заклад повідомляє про це орган державної влади чи
орган  місцевого  самоврядування,  до  якого   випускник   повинен
направлятися,  та  територіальний  орган  Головдержслужби  з метою
збереження за випускником відповідної посади на  період  складення
вступних екзаменів.

     52. Вищий навчальний заклад видає випускникові, який навчався
за державним замовленням за денною формою,  направлення на  роботу
за  формою згідно з додатком 4,  про що в 10-денний строк інформує
територіальний орган Головдержслужби і орган  державної  влади  чи
орган місцевого самоврядування, до яких направлено випускника.

     53. Орган  державної  влади чи орган місцевого самоврядування
повинен запропонувати випускникові,  який  навчався  за  державним
замовленням за денною формою,  посаду не нижче тієї, що він займав
до вступу на навчання,  рівноцінну за оплатою праці та  характером
діяльності.

     54. У  разі  ліквідації  або  реорганізації  органу державної
влади  чи   органу   місцевого   самоврядування   працевлаштування
випускника,  який  навчався  за  державним  замовленням  за денною
формою, здійснюється його правонаступником.

     55. У разі коли  слухач  до  навчання  працював  на  виборній
посаді  та  під  час навчання закінчився строк перебування на ній,
питання працевлаштування випускника вирішує навчальний  заклад  за
сприянням територіального органу Головдержслужби.

     56. Зобов'язання   щодо   працевлаштування  випускника,  який
навчався за державним замовленням за денною формою, зберігається у
разі   скорочення  чисельності  штату  і  зміни  структури  органу
державної влади чи  органу  місцевого  самоврядування.  При  цьому
зміна  керівника  органу не є підставою для відмови випускникові у
працевлаштуванні.

     57. У  разі  коли  випускник,  який  навчався  за   державним
замовленням  за  денною формою,  не склав державний екзамен або не
захистив дипломну магістерську роботу,  орган державної  влади  чи
орган  місцевого  самоврядування  може  прийняти  його на посаду з
урахуванням отриманої підготовки.

     58. Випускник, який навчався на контрактній основі, може бути
працевлаштований  в  установленому  порядку  на державну службу чи
службу   в   органах   місцевого   самоврядування   за   сприянням
територіального органу Головдержслужби.

     59. Орган  державної  влади чи орган місцевого самоврядування
надсилає у місячний строк повідомлення вищому навчальному  закладу
та  територіальному  органу  Головдержслужби  про працевлаштування
випускника за формою згідно з додатком 5.

     60. Облік працевлаштованих випускників ведуть кадрові  служби
органів   державної  влади,  органи  місцевого  самоврядування  та
територіальні  органи  Головдержслужби.  Моніторинг  та  загальний
контроль     за     працевлаштуванням     випускників     здійснює
Головдержслужба.

     61. Відшкодування вартості навчання за державним  замовленням
здійснюється згідно з тристороннім договором.

     62. Вартість навчання в установленому порядку відшкодовують:

     1) слухачі,  яких достроково відраховано з вищого навчального
закладу відповідно до пункту 37 цього Порядку  (крім  підпункту  2
пункту 37);

     2) слухачі,  які під час навчання за державним замовленням за
заочною,  вечірньою  чи   заочно-дистанційною   формою   припинили
перебування  на  державній  службі  чи  службі в органах місцевого
самоврядування (крім випадків,  коли слухач звільнений  відповідно
до  пункту  1  частини  першої статті 40 Кодексу законів про працю
України) ( 322-08 );

     3) випускники,  які не прибули на роботу за направленням  без
поважної  причини  або  відмовилися  протягом  п'яти  років  після
закінчення вищого навчального закладу від перебування на державній
службі чи службі в органах місцевого самоврядування;

     4) випускники,   які  не  склали  державний  екзамен  або  не
захистили дипломну магістерську роботу без поважних причин  та  не
прийняті на посади відповідно до тристороннього договору.

  Copyright © 2008-2022,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA