Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Білорусов Сергій Георгійович – кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, директор Хер­сонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівник органів державної влади, органів міс­цевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Сфера наукових інтересів: підвищення профе­сійного рівня службовців, проблеми функціонування органів державної виконавчої влади. E-mail: cppk@list.ru

Бурдяк Віра Іванівна – доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління Чернівецько­го національного університету імені Юрія Федьковича. До­сліджує політичні, правові та духовні проблеми суспільного розвитку, зокрема специфіку трансформаційних змін, ста­новлення партійних систем і політичних еліт, етнічних взаємин у країнах ЦСЄ, зв’язок країн з глобальними міжнарод­ними організаціями. Учасник всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій і конгресів. E-mail: Vira_Burdjak@rambler.ru

Войтович Радмила Василівна – доктор наук з державного управління, професор кафедри філософії і методології держав­ного управління Національної академії державного управлін­ня при Президентові України. Автор навчально-методичних посібників з проблем філософії, політології, соціології та дер­жавного управління. E-mail: radmila2007@ukr.net

Гакман Сергій Михайлович кандидат історичних наук, заступник директора – начальник науково-дослідного відді­лу Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної вла­ди, органів місцевого самоврядування, державних підпри­ємств, установ та організацій; доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного уні­верситету ім. Ю. Федьковича, Член Робочої Комісії Єврорегіону„Верхній Прут” з питань науки, освіти, культури, охо­рони здоров’я, молоді та спорту. Сфера наукових інтересів: українсько-румунсько-молдовські відносини, історія міжна­родних відносин, транскордонне співробітництво, етнополі­тика та міжетнічні відносини, проблеми міграції та біжен­ців. E-mail: s_hacman@rambler.ru

Друк Юрій Ярославович – кандидат наук з державного управління. Сфера наукових інтересів: політичні конфлікти та їх роль в політико-управлінській модернізації.

Катеринчук Павло Миколайович – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сфера на­укових інтересів: етнополітологія, конфліктологія, проблемати­ка федералізму, проблеми місцевого самоврядування в Україні. E-mail: katerynchuk@yahoo.com

Кафанов Олексій Анатолійович – начальник редакційно-видавничого відділу Чернівецького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, магістр державної служби. Сфера наукових інтересів: інформаційне забезпечення євроінтеграційних процесів, взаємодія влади та засобів масової інформації, застосування PR-технологій в державному управлінні. E-mail: kafa1986@mail.ru

Князєв Антоній Михайлович – магістр державної служби. Сфера наукових інтересів: формування системи е-урядування в країнах Європейського Союзу.

Круглашов Анатолій Миколайович – доктор полі­тичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного уні­верситету імені Юрія Федьковича, а також професор та куратор магістерської програми „Європейські досліджен­ня” Європейського гуманітарного університету (Вільнюс, Литва). Сфера наукових інтересів: європейська інтеграція, політичні трансформації в посткомуністичних та постра­дянських країнах, політична регіоналістика та етнополіто­логія. E-mail: akruglas@hotmail.com

Мельничук Яна Станіславівна – науковий співробітник науково-дослідного відділу Чернівецького центру перепід­готовки та підвищення кваліфікації державних службовців, магістр державної служби. Сфера наукових інтересів: дослі­дження іміджу працівників органів місцевої влади, механіз­ми формування іміджу органів влади, основні фактори впли­ву на формування іміджу. E-mail: yanak81@mail.ru

Мороз Ігор Іванович – аспірант, асистент кафедри полі­тології та державного управління факультету історії, полі­тології та міжнародних відносин Чернівецького національ­ного університету імені Ю. Федьковича. Сфера наукових інтересів: посткомуністичні трансформаційні процеси, тео­рія та методологія політичної науки, політична психологія. E-mail: igormoroz_wz@mail.ru

Недокус Ігор Степанович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного управління, ко­ординатор магістратури зі спеціальності „Державна служ­ба” Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сфера наукових інтересів: політичні трансфор­маційні процеси та проблеми реформування органів дер­жавної влади пострадянських країн. E-mail: igornedokus@yahoo.com

Незборецька Олена Юріївна – начальник загального відділу Чернівецького центру перепідготовки та підвищен­ня кваліфікації державних службовців, магістр державної служби. Сфера наукових інтересів: перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців, валеологія для державних службовців. E-mail: lenanezboreckaya@mail.ru

Нечипорук Любов Миколаївна – начальник відділу зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з гро­мадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації, магістр державної служби. Коло наукових інтересів – взаємодія органів державної влади та засобів масової інформації, розвиток інформаційного простору області зокрема та дер­жави загалом, застосування PR-технологій в державному управлінні. E-mail: press@oda.cv.ua

Ревуцька Оксана Василівна – заступник начальника відділу нотаріату Головного управління юстиції у Хмель­ницькій області, магістр державної служби. Сфера наукових інтересів: євроадаптація правової системи України. E-mail: rewutska@mail.ru

Ротар Наталія Юріївна – доктор політичних наук, про­фесор кафедри політології та державного управління Черні­вецького національного університету імені Юрія Федькови­ча. Сфера наукових інтересів: політична участь громадян в умовах трансформаційних процесів, принципи формування публічної політики в Україні, проблеми становлення демо­кратії в Україні. E-mail: Nrotar@rambler.ru

Сігітов Андрій Іванович – директор Чернівецького філософсько-правового ліцею № 2 Чернівецької міської ради, магістр державної служби. Відмінник освіти Украї­ни. Сфера наукових інтересів: управління в сфері освіти. E-mail: ansigitov@gmail.com

Федуняк Сергій Георгійович – доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького на­ціонального університету імені Юрія Федьковича. Сфера наукових інтересів: глобальні та регіональні процеси у сфе­рі зовнішньої політики та безпеки, зовнішня і безпековаполітика України (близько 100 публікацій). E-mail: sfedunyak@yahoo.com

Фісанов Володимир Петрович доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Черні­вецького національного університету імені Юрія Федькови­ча. Сфера наукових інтересів: американістика, проблеми су­часних міжнародних відносин, формування громадянського суспільства в Україні.

Червеняк Адріанна Олександрівна – здобувач кафедри політології Ужгородського національного університету. Сфе­ра наукових інтересів: політико-правові аспекти етнополі­тичного менеджменту в етнонаціональній політиці України.

Ярмистий Микола Васильович – директор Чернівець­кого центру перепідготовки та підвищення кваліфікації дер­жавних службовців, магістр державного управління. Сфе­ра наукових інтересів: питання професійного росту та під­вищення кваліфікації в системі державної служби та служ­би в органах місцевого самоврядування. E-mail: bukcppk@mail333.com

  Copyright © 2008-2023,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA