Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

Пропозиції,
висловлені учасниками міжнародного круглого столу «Нові європейські парадигми співпраці та потенціал Єврорегіону «Верхній Прут», присвяченого 20-ти річчю його утворення,
який відбувся 22 вересня 2020 р.


22 вересня 2020 р. відбувся міжнародний круглий стіл «Нові європейські парадигми співпраці та потенціал Єврорегіону «Верхній Прут», присвячений 20-ти річчю його утворення, організований Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії,
Посадовці, експерти, представники інститутів громадянського суспільства прикордонних регіонів України, Республіки Молдова та Румунії, які взяли участь у роботі круглого столу, обговорили наступні проблеми: сучасні виклики та необхідність втілення нової архітектоніки Єврорегіону «Верхній Прут» в контексті європейських тенденцій посткризового розвитку; економічні та інфраструктурні моделі тристоронньої єврорегіональної співпраці; потенціал транскордонної взаємодії громад та інститутів громадянського суспільства на території Єврорегіону «Верхній Прут».
За результатами обговорення учасники круглого столу запропонували наступне:
 Удосконалити наявні механізми отримання та використання технічної допомоги, що надається органам місцевого самоврядування, зокрема щодо забезпечення територіального та інституційного розвитку України відповідно до стандартів Європейського Союзу, зокрема фінансування бюджетними програмами та позабюджетними джерелами з максимально ефективним використанням базового підходу ЄС  з відшкодування грантами міжнародної технічної допомоги та національного співфінансування транскордонних проектів, підтриманих Європейською Комісією, та які відповідають державним,  регіональним та місцевим цілям соціально-економічного розвитку прикордонних громад та регіонів.
 Урядовим, регіональним та місцевим органам влади України у взаємодії з партнерами з країн ЄС і Східного партнерства визначити на всіх управлінських рівнях можливості підтримки та фінансування транскордонних проектів, що мають спільні цілі та реалізація яких представляє взаємний інтерес (наприклад, з відновлення і розбудови міжнародного транзитного потенціалу).
 Посилити сучасний нормативно-правовий потенціал та інституційну основу єврорегіонів, зокрема Єврорегіону «Верхній Прут», у т. ч., утворенням дієвих структур (фондів, асоціацій тощо) з правом юридичної особи, зокрема Європейських об’єднань територіальної співпраці, що дасть можливість безпосереднього просування ними проєктів і залучення інвестицій тощо, із збереженням статусу Єврорегіону як політико-економічної та соціально-культурної платформи тристороннього співробітництва.
 Регіональним та місцевим структурам розробити фінансові механізми підтримки транскордонних ініціатив інститутів громадянського суспільства, принаймні на рівні співфінансування їхніх проектів, у випадках їх відповідності основним цілям та напрямкам стратегій розвитку територій та громад.
 Урядовим структурам України підтримати діяльність єврорегіонів як форму «м’якої» євроінтеграції без порушення звичного для країн контексту розвитку. На базі одного з єврорегіонів (наприклад, пілотного Єврорегіону«Верхній Прут») здійснити порівняльний аналіз нормативно-правової бази в області транскордонного співробітництва з виробленням відповідних рекомендацій щодо її модифікації.
 Відпрацювати на базі пілотного Єврорегіону«Верхній Прут» правила підтримки регіональних проектів, що діють у депресивних регіонах країн ЄС для її поширення на інші області України.
 Брати участь у підготовці спільних із сусідніми державами концепцій та стратегій розвитку прикордонних територій за різними напрямками діяльності, дотримуючись при цьому загальнодержавних інтересів та законодавства кожної сторони.
 Прикордонним регіональним та місцевим органам влади здійснювати інвентаризацію стратегій розвитку та проектів у їх взаємозв’язку на відповідність цілям, пріоритетам, індикаторам результативності та ефективності, у т. ч., з єврорегіонального співпробітництва;
 Керівництву адміністративно-територіальних одиниць-членів Єврорегіону «Верхній Прут» сприяти організації під його егідою щорічних виставок-ярмарків, за принципом ротації, з метою популяризації та спільного просування торговельно-економічного та туристичного потенціалу цих регіонів. Максимально залучати до відповідних ярмаркових заходів європейських партнерів Єврорегіону;
 Продовжити практику щорічного проведення (шляхом ротації) міжрегіонального тристороннього бізнес-форуму, спрямованого на демонстрацію торговельно-економічних досягнень та потенціалу регіонального співробітництва, ознайомлення з законодавчими особливостями сторін у сфері торгівлі та інвестицій. Залучати до участі у бізнес-форумі представників влади, очільників та провідних фахівців вільних економічних зон і технопарків трьох країн-сусідів;
 Запровадити практику проведення в рамках щорічних традиційних днів Європи також днів центрів адміністративно-територіальних одиниць-членів Єврорегіону (за принципом ротації). Під час згаданих днів основну увагу приділяти демонстрації торговельно-економічного потенціалу, організовувати зустрічі ділових кіл українсько-румунсько-молдовського прикордоння.
 Ініціювати розробку стратегії розвитку туристичної галузі Єврорегіону «Верхній Прут», передбачивши в ній організацію спільних туристичних маршрутів.
 Сприяти транскордонному розвитку у сферах місцевого виробництва, транзиту, споживання і перетворень енергії та впровадження енергозберігаючих технологій у системному взаємозв’язку зі стратегічним розвитком прикордонних територій ЄС.
 Націлювати проекти за програмами ТКС з Євросоюзом на співпрацю в транскордонних річкових басейнах, особливу увагу приділяючи плануванню управління водними ресурсами та запобігання ризикам повеней і пом’якшення їх наслідків (а також з інших питань надзвичайних ситуацій) відповідно до приписів Угоди про асоціацію та ключових директив ЄС.
 Сприяти екологічно обґрунтованому сільськогосподарському та виробничому бізнесу із відповідними освітніми, науковими та інформаційно-комунікативними програмами, заснованими на Циркулюючій економіці (Circular Economy) та загальних принципах найкращих доступних технологій (BAT).
 Прикордонним регіональним та місцевим органам влади забезпечити комплексність, прозорість, системність та мультивекторність у релізації проектів та формуванні й розвитку кластерів в рамках транскордонної регіональної співпраці, віднайти можливість підтримки подібних проектів, реалізованих інститутами громадянського суспільства.
 Органам влади, інститутам громадянського суспільства адміністративно-територіальних одиниць-членів Єврорегіону «Верхній Прут» проявляти ініціативу щодо участі у розробці пріоритетних напрямків нових програм сусідства та партнерства Європейського Союзу.
 Збільшити кількість пунктів перетину кордону та провести технічну реконструкцію наявних, надати їм міжнародний статус, вдосконалити прикордонну інфраструктуру, сприяти підвищенню рівня кваліфікації прикордонників та митників, залучаючи з цією метою кошти ЄС.
 Продовжити розробку та реалізацію взаємних просвітницьких програм для населення прикордоння з метою поширення інформації про можливості транскордонного співробітництва, налагодження контактів між громадами по різні боки кордону.
 Керівництву адміністративно-територіальних одиниць Єврорегіону«Верхній Прут» підтримувати участь неурядових організацій у його діяльності, забезпечити їх представництво в усіх Робочих Комісіях Єврорегіону.
 Керівництву адміністративно-територіальних одиниць Єврорегіону «Верхній Прут» підтримувати участь депутатського корпусу адміністративно-територіальних одиниць-членів Єврорегіону, забезпечити їх представництво в усіх його робочих органах. Рекомендувати членам робочих органів Єврорегіону періодично звітувати про свою діяльність перед органами або зібраннями, що їх делегували.
 Раді Єврорегіону «Верхній Прут», з метою висвітлення його діяльності, залучати представників регіональних засобів масової інформації
 Розглянути можливість створення дво- чи тристоронніх єврорегіональних ініціатив на території єврорегіонів, зокрема, Єврорегіону «Верхній Прут» (на взірець «Interregio»), завданням яких буде вирішення локальних проблем невеликих за площею територій, зокрема, завдань економічного розвитку та розбудови інфраструктури;
 Підтримка діяльності мережі офісів регіонального розвитку та сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції з метою розробки стратегій/програм/проектів розвитку регіонів та територій прикордоння, а також з метою інформування громадян про діяльність ЄС.
 З метою подальшої гармонізації міжетнічних відносин на прикордонні, та транскордонної співпраці у галузі етнополітики, керівництву Єврорегіону «Верхній Прут» ініціювати та підтримувати діяльність спільного науково-творчого колективу з напрацювання спільних підходів до моніторингу і наукового аналізу етнокультурного розвитку відповідних територій і регіонів.
 З метою попередження конфліктних ситуацій у міжетнічних та міжрегіональних відносинах на ґрунті різних тлумачень історичних та політичних подій ініціювати та підтримувати діяльність спільного науково-творчого колективу з вироблення коректних підходів до вивчення та подальшого  висвітлення регіональної історії.

  Copyright © 2008-2024,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA