Головна сторінка

Інформація
щодо результатів анкетування державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань підвищення кваліфікації в режимі онлайн навчання за I-квартал 2021 рoку


В період з 01 лютого по 31 березня 2021 року  Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій було проведено анкетування щодо рівня задоволення навчальним процесом та організацією підвищення кваліфікації. В анонімному опитуванні взяло участь 325 державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які проходили навчання в режимі онлайн. Графік 1.Слухачам було запропоновано дати відповіді на запитання та оцінити їх за п’ятибальною шкалою: де 5 – найвищий бал, а 1 – найнижчий бал. Були передбачені і відкриті питання без формалізованих варіантів відповідей.
Узагальнені результати опитування свідчать, що переважна більшість слухачів (80 %)  оцінили актуальність отриманих під час навчання інформації та знань на 5 балів, 16% – на 4 бали і лише 4% на – 3 і нижче бали (діаграма 1).Значна частина опитаних службовців (95%) вказали, що після освоєння навчальних програм рівень їхньої обізнаності за темами підвищення кваліфікації значно зріс (оцінка від 4 до 5 балів); 5% службовців оцінили рівень своєї обізнаності нижче трьох балів (діаграма 2).
Обнадійливим є і той факт, що після підвищення кваліфікації службовці будуть застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності під час виконання функціональних обов’язків. Так, 66% всіх опитаних слухачів оцінили рівень практичного використання отриманих знань на 5 балів, 31% – на 4 бали, 2% – на 3 бали, 1% – на  2 бали, ще (діаграма 3).З метою вивчення навчальних потреб слухачам Центру було запропоновано питання щодо тем, за якими вони хотіли б пройти підвищення кваліфікації наступного разу. Відповіді службовців були  об’єднані за основними тематичними напрямами та було здійснено рейтингування найнеобхідніших, на думку респондентів, тем. Так, державні службовці місцевих державних адміністрацій та посадові особи визначили для себе наступні теми (Графік 2).


Окремим розділом моніторингу було питання оцінки професійних якостей викладачів, які проводили заняття в режимі онлайн. Загалом можна зазначити, що слухачі на досить високому рівні оцінили професійність викладацького складу Центру. Зокрема, оцінювання проводилось за такими критеріями як:
• Рівень володіння навчальним матеріалом;
• Наскільки навчальний матеріал був логічно і доступно поданий;
• Наскільки відповідає поданий викладачем матеріал темі заняття;
• Наскільки викладач тактовно, коректно та поважно ставився до слухачів;
• Використання викладачем сучасних та цікавих методів викладання.
За результатами анкетування 91% опитаних службовців оцінили професійні якості викладачів на «відмінно». Серед викладачів, які найбільш активно працювали в режимі онлайн були: Ротар Н.Ю. – професор кафедри політології та державного управління ЧНУ ім. Ю.Федьковича; Чичун В.А. – заступник декана факультету менеджменту, туризму та ресторанного господарства КНТЕУ, доцент; Факас І.Б. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»; Гуцуляк І.Г. – доцент кафедри історії та культури української мови філологічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича; Нечаєва-Юрійчук Н. В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Головіна-Костильова А.В. – практичний психолог; Монастирський Ю. В. – завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Чернівецької ОДА; Королюк Ю.Г. – доктор наук з державного управління, професор кафедри маркетингу, цифрової економіки та підприємництва Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ; Головацький В. А. – професор кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук ЧНУ ім.. Ю. Федьковича; Янкова А. Г. – асистент кафедри практичної психології факультету педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ ім..Ю.Федьковича.
 Аналіз відповідей щодо оцінки роботи працівників Центру з організації навчального процесу засвідчує, що 90 % опитаних оцінили її на 5 балів, 8% – на 4 бали, 2% – на 3 бали.
Запровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування дистанційно в режимі онлайн неоднозначно сприймається слухачами. Вказуються як негативні, так і позитивні сторони за цією формою навчального процесу. Основні проблеми, з якими стикалися слухачі,  це неналежний рівень інтернет-зв’язку та відсутність зворотного зв’язку з викладачем.(графік 6).Разом з тим, 56% службовців підтримують думку, що підвищення кваліфікації в режимі онлайн доцільно поєднувати з різними формами навчання і, в першу чергу з очним; 17% опитаних вважають онлайн-навчання є найкращим варіантом; 24% підтримують онлайн-навчання тільки в умовах карантину (діаграма 4).Слухачі мали можливість висловити свої пропозиції щодо покращення якості викладання в Центрі. Серед основних пропозицій можна виділити наступні:
• Використання та розгляд практичних прикладів та ситуацій, поєднання теорії з практикою. Під час лекції наводити конкретні практичні приклади.
• Використання інтерактивних методів навчання, слайдів, таблиць.
• Розсилка презентацій для самостійного опрацювання.
• Проводити систематичні навчання щодо змін в законодавстві.
• Включати різні форми проведення занять в навчальні програми.
• Обов’язкове використання презентаційних матеріалів (відео).
• Удосконалення зворотного зв’язку.
• Використовувати «змішані» форми навчання.

Одним з напрямків діяльності Чернівецького регіонального Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації є видавнича та інформаційна діяльність. Центром було започатковане спеціалізоване онлайн видання «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування» присвячене державному управлінню та діяльності органів влади. Ми поцікавились у слухачів Центру чи відомо їм про онлайн видання «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування». Зі 157 слухачів тільки 95 слухачів знають про журнал. Це говорить про необхідність популяризації та реклами журналу серед посадовців області (діаграма 5).


З метою покращення інформаційного наповнення онлайн журналу «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування» з березня  місяця 2021 р. анкету було доповнено питанням:  Експертну відповідь на яке питання Ви б хотіли прочитати на сторінках онлайн-видання «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування». 
Узагальнивши всі пропозиції респондентів можемо сформувати наступні тематичні напрямки, які будуть актуальними для посадовців на сторінках журналу:

• Видатні державні службовці Буковини.
• Законодавче врегулювання діяльності та функціонування новостворених районних рад.
• Як започаткувати ефективну комунікацію між іноземними інвесторами та органами влади України з метою подальшого залучення інвестиційних ресурсів у реалізацію економічних проектів області?
• Активізація та застосування механізмів співробітництва територіальних громад Чернівецької області.
• Новини у сфері державної служби та місцевого самоврядування.
• Інформацію про вакцину і вакцинування від "COVID-19".
• Бюджетний процес в умовах децентралізації. Практичні аспекти.
• Проектний менеджмент.
• Про вплив COVID-19 на тематику грантових заявок.
• Аналіз всіх проектів, які реалізовувалися за кошти донорів на території Чернівецької області за 2019-2020 роки.
• Опис процедур налагодження новостворенними громадами міжнародного співробітництва та започаткування ними "побратимства" з європейськими містами.
• Якими є перспективи децентралізації?
• Кращі практики економічного зростання в територіальних громадах.
• Перспективи впровадження електронного документообігу в органах МС.
• Роль профспілки в органах виконавчої влади.
• Як проходитиме реорганізація органів державної влади, її етапи та напрямки.
• Чи є  ефективним дистанційне навчання.
• Наслідки децентралізації у професійній діяльності дежавних службовців
• Нововведення заповнення декларації.
• Робота за сумісництвом, на що слід звертати увагу.
• Захист прав державного службовця, перспективи відновлення конкурсів на заміщення вакантних посад.
• Становище і перспективи розвитку архівної справи на Буковині.
• Дистанційна робота державних службовців: переваги та недоліки.
• Як подолати емоційне вигорання в умовах пандемії.
• Відпустки державних службовців. Присвоєння рангів.
• Організація цивільного захисту та пожежної безпеки в громаді.
• Перспективи міських рад в реаліях територіальних об'єднань.


  Copyright © 2008-2021,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA